POLITICA DE UTILIZARE COOKIES

 

Un cookie este un fișier text de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat pe computerul, laptopul, tableta sau dispozitivul mobil ale utilizatorului care accesează diferite site-uri pe internet și cam toate site-urile din lume le folosesc. Cookie-ul este plasat la solicitarea emisă de către browser (ex. Internet Explorer, Chrome, Mozilla) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, NU poate accesa fișierele de pe computer și NU dăunează). Acestea pot să conțină informații referitoare la activitatea ta pe site-ul respectiv, cum ar fi paginile accesate, perioada petrecută pe o anumită pagină etc.

Folosesc aceste cookie-uri pentru a-ți oferi o navigare cât mai bună pe site / în scop statistic / pentru a optimiza / pentru a oferi conținut util personalizat.

Ce cookies folosesc și în ce scopuri?

1. Cookies Esențiale, care sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului și care permit folosirea caracteristicilor sale. Aceste cookie-uri nu stochează nici o informație de identificare personală.

2. Cookies de Performanță sau Analiză, cu ajutorul cărora urmăresc statisticile de pe site, cum ar fi numărul de vizite, paginile sau articolele de blog accesate, durata unei vizite pe site, sursele de trafic, astfel încât să pot să măsor și să îmbunătățesc performanța site-ului. Aceste informații colectate sunt anonime, prin urmare nu te pot identifica. De ex. în acest moment, pentru urmărirea statisticilor folosesc Google Analytics, iar pentru a îmbunătății conținutul de pe site și utilitatea acestuia folosesc Hotjar, care determină ce conținut este accesat și parcurs.

3. Cookies de Publicitate, care pot fi setate pe site-ul meu de către partenerii de publicitate. Acestea mă ajută să furnizez anunțuri și informații personalizate, în funcție de preferințele utilizatorului și să evaluez eficacitatea acelui conținut. Nu stochează informații personale în mod direct. De exemplu dacă ai accesat pe Facebook site-ul meu sau un articol de pe blogul meu în care vorbeam despre ce să mănânci pentru a avea rezultate în fitness, cu ajutorul acestor cookies, eu pot să îți furnizez informații relevante pentru tine. De ex. în acest moment folosesc Facebook Pixel, care plasează astfel de cookie-uri de publicitate și care mă ajută să observ activitatea vizitatorilor în urma interacțiunii cu reclamele pe care le livrez prin intermediul rețelei de socializare Facebook. Dacă nu permiți aceste cookie-uri, vei avea parte de o publicitate mai puțin personalizată.

Alte cookies

Când vizitezi o pagină sau articol care are conținut încorporat (ex. video de pe Youtube) sau butoane cu simbolul unei rețele sociale pe care dai click, acestea (Google, Youtube, Facebook, Instagram etc.) vor plasa un cookie pentru că ai interacționat cu acest conținut.

Cum poți să controlezi aceste cookies

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se regăsesc de obicei în cadrul secțiunii “Settings”, urmată de subsecțiunea “Confidențialitate și Securitate”. Poți să controlezi sau să stergi unele sau toate cookie-urile după cum dorești. Pentru mai multe detalii, consultă site-ul www.aboutcookies.org, care oferă toate informațiile pentru gestionarea cookie-urilor în browserele cunoscute. De asemenea poți să setezi majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora, dar este important de reținut că dacă faci acest lucru, cel mai probabil va fi nevoie să setezi manual preferințele de fiecare dată când vizitezi site-ul, iar unele opțiuni s-ar putea să nu funcționeze.

 

COOKIES USE POLICY

 

A cookie is a small text file consisting of letters and numbers that is stored on the computer, laptop, tablet or mobile device of the user who accesses various websites on the Internet and almost all websites in the world use them. The cookie is placed at the request issued by the browser (e.g. Internet Explorer, Chrome, Mozilla) and is completely “passive” (does not contain software programs, can NOT access files on your computer and does NO harm). They may contain information about your activity on the respective site, such as the pages accessed, the time spent on a certain page, etc.

I use these cookies to provide you with the best navigation on the site / for statistical purposes / to optimize / to provide personalized useful content.

What cookies do they use and for what purposes?

1. Essential Cookies, which are necessary for the proper functioning of the site and which allow the use of its features. These cookies do not store any personally identifiable information.

2. Performance or Analysis Cookies, with which I track statistics on the website, such as the number of visits, pages or blog articles accessed, duration of a visit to the website, traffic sources, so that I can measure and improve site performance. This collected information is anonymous, so it cannot identify you. For example. At the moment, for tracking statistics I use Google Analytics, and to improve the content on the site and its usefulness I use Hotjar, which determines what content is accessed and browsed.

3. Advertising Cookies, which may be set on my site by advertising partners. They help me deliver personalized ads and information based on user preferences and evaluate the effectiveness of that content. It does not store personal information directly. For example, if you accessed my website on Facebook or an article on my blog where I talked about what to eat to get results in fitness, with the help of these cookies, I can provide you with relevant information for you. For example. I currently use the Facebook Pixel, which places such advertising cookies and helps me to observe the activity of visitors following the interaction with the advertisements that I deliver via the Facebook social network. If you do not allow these cookies, you will receive less personalized advertising.

Other cookies

When you visit a page or article that has embedded content (e.g. YouTube video) or buttons with the symbol of a social network that you click, they (Google, Youtube, Facebook, Instagram, etc.) will place a cookie because you have interacted with this content.

How you can control these cookies

All modern browsers offer the possibility to change cookie settings. These settings are usually found under the “Settings” section, followed by the “Privacy and Security” subsection. You can control or delete some or all cookies as you wish. For more details, see www.aboutcookies.org, which provides all the information for managing cookies in popular browsers. You can also set most browsers to block their placement, but it is important to note that if you do this, you will most likely need to manually set your preferences each time you visit the site, and some options may not work.